سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات قوه قضائیه 
پژوهشگر  
 
 
محقق 
همکاری 
مرکز اسلامی صدای و سیما استان قم 
پژوهشگر  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی انزلی  
مدیریت گروه معارف 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی انزلی 
مدیریت گروه حقوق 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه گیلان 
عضو هیأت علمی 
 
 
علمی و اجرائی